پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : چه اقداماتي پس از گم شدن «چك» بايد انجام داد؟
چهارشنبه، 20 اردیبهشت 1396 - 11:19 کد خبر:31458
ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال، دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي، اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.

ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال، دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي، اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.
 
به گزارش «تابناك»؛ شايد نخستين پرسشي كه براي ما پيش بيايد اين باشد كه مگر يك برگه چك داراي ارزش مالي است كه قابل سرقت باشد؟ در جواب بايد گفت كه چك ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد، در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغي كه در آن نوشته شده داراي ارزش مالي است و در صورتي كه آن چك نوشته نشده باشد، علاوه بر قيمت برگه چك، چون با نوشتن و تكميل كردن آن مي‌تواند ارزش مالي پيدا كند، داراي ارزش مالي است.
 
اما ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.
 
در ذيل اين ماده آمده است، صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين‌كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل شده، مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
 
مرحله اول اعلام مفقود شدن چك به بانك مربوطه (بانك صادر كننده چك مفقود شده) است. مطابق با ماده 14  قانون صدور چك صادر كننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آن‌ها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل شده، مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد. 
 
بنابراين، شخص صادركننده يا ذينفع به بانك مراجعه و دستور كتبي خود را در فرم هاي مخصوص كه از خود بانك اخذ مي شود، مكتوب نموده و به بانك تحويل مي دهد. بانك پس از احراز هويت، از پرداخت وجه چك خودداري و چك را به مدت يك هفته مسدود مي نمايد و در صورت ارائه چك به بانك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت كه اعلام مفقودي چك مي باشد صادر مي شود.
 
خوب همان طور كه مشخص است، همه كساني كه به نوعي نسبت به اين چك حقي دارند مثل صادركننده چك يا كسي كه چك در وجه او نوشته شده است يا كساني كه به نوعي چك را ظهرنويسي كرده‌اند (پشت چك را امضا كرده‌اند) مي‌توانند تقاضاي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهند. در اين خصوص شخصي كه تقاضاي دستور عدم پرداخت را دارد، بايد مشخصات چك مثل شماره چك، تاريخ و مبلغ آن را به بانك اعلام كند و در ذيل تقاضاي خود بنويسد. 
 
در اين مواقع بانك پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه چك به دارنده آن كه ممكن است در آينده به بانك بيايد خودداري مي‌كند؛ اما در واقع بايد گفت، نمي‌شود فقط به اين امر اكتفا كرد بلكه شخصي كه دستور عدم پرداخت به بانك مي‌دهد بايد بعد از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم كند و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت را به بانك بياورد، در غير اين صورت پس از پايان يك هفته بانك از محل موجودي حساب به تقاضاي هر كس كه چك را ارائه دهد وجه آن را پرداخت مي‌كند.
 
در خصوص تقديم گواهي تسليم شكايت به بانك بايد گفت، در اين مواقع معمولا مراجع قضايي ضمن صدور دستور در ذيل شكايت‌نامه آن را مهر و امضا مي‌كنند و به مراجع انتظامي مي‌فرستند و اكثر اشخاص گمان مي‌كنند كه اگر همين برگه را به بانك ارائه دهند، كافي است، ولي بايد گفت كه شاكي نمي‌تواند آن را به عنوان گواهي تقديم شكايت به بانك ارائه دهد بلكه شاكي بايد يك گواهي مستقلي در خصوص مورد از مرجع قضايي كه داراي مهر و امضا و تاريخ باشد، دريافت كند و به بانك ارائه دهد. اين كار به اين دليل است كه بانك تا تعيين تكليف نهايي وجه چك را به كسي پرداخت نكند.