سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : دعوت به مسئوليت پذيري
یکشنبه، 27 اسفند 1396 - 22:39 کد خبر:35966
رضا برومند

رضا برومند استاد دانشگاه و عضو هيأت مديره منطقه آزاد كيش: ويليام گلاسر نويسنده كتاب ارزشمند تئوري انتخاب در مقدمه كتاب خويش با طرح يك پرسش ساده واقعيتي تلخ را در باره انسان امروزي و مشكلات پيش روي وي بازگو مي نمايد و آن بي توجهي به خود در تحليل رفتار و پيامدهاي ان است.
 
 فراموش كردن خود و نسبت دادن همه مشكلات و مسائل زندگي به ديگران از مهم ترين مشخصه افراد مسئوليت ناپذير و بي انگيزه اي است كه هيچ گونه تلاشي براي بهبود وضعيت خود و جامعه  نمي نمايند.
 
به اعتقاد صاحب كتاب تئوري انتخاب ،بزرگترين اشتباه انسان اين باور است كه براي بهتر شدن اوضاع  ، ديگران بايد تغيير كنند.در حالي كه هيچ برنامه اي براي تغيير خود ندارد.
 
اين افراد مسئوليت رفتار خود را نمي پذيرند و در نتيجه تلاشي براي تغيير رفتار خود و شرايط موجود  و جبران گذشته بكار نمي بندند.
 
مطابق با آموزه هاي تئوري انتخاب ،وقتي فردي انتخابي را انجام مي دهد ، اين انتخاب براي او مسئوليت و پيامد دارد .
 
پذيرش پيامدها و مسئوليت هاي انتخاب هايمان در زندگي فردي و اجتماعي و بخصوص مسئوليت ها مهم ترين گام در جهت رشد و توسعه و اثربخشي فردي و اجتماعي است.
 
بسياري از مسائل و مشكلات جامعه امروز ما و بخصوص استان هرمزگان بواسطه حضور افرادي است كه خدمت به مردم را انتخاب نموده ، اما مسئوليت و پيامدهاي آن را نمي پذيرند.
 
همه را به مطالعه كتاب تئوري انتخاب دعوت مي نمايم.
 
دعوت به مطالعه اين اثر ارزشمند دعوت به مسئوليت پذيري در زندگي و نقش ها و مسئوليت هايي است كه در زندگي انتخاب نموده ايم.