سايت خبري و تحليلي جنوب ايران نيوز : چقدر از چك‌هاي برگشتي‌ متعلق به هرمزگاني‌هاست؟
سه شنبه، 1 خرداد 1397 - 19:44 کد خبر:36587
آمارها حاكي از آن است كه در فروردين‌ماه سال جاري بالغ‌بر يك‌ميليون فقره چك به ارزش ۹۰ هزار ميليارد در كل كشور برگشت‌خورده است.

به گزارش جنوب ايران به نقل از ايسنا، براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي، در فروردين‌ماه ١٣٩٧، بالغ‌بر يك‌ميليون فقره چك به ارزش ۹۰ هزار ميليارد ريال در كل كشور برگشت داده شد كه اين رقم از لحاظ تعداد با كاهش ۳۱.۹ درصدي و از نظر مبلع با ۵۱.۴ درصد افت روبرو بوده است.
 
لازم به ذكر است كه در اين ماه در استان تهران بالغ‌بر ٣١٣ هزار فقره چك بـه ارزش حـدود ٤٨ هـزار ميليارد ريال برگشت داده شد.
 
هم‌چنين بررسي‌ها نشاني دهد در كل كشور ۱۴.۲ درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادله‌اي و ٢/١٩ درصد از كل مبلغ چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده‌شده است.
 
از طرفي سهم استان تهران ٣/١٤ درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادله‌اي و ٢/١٨ درصـد از كل مبلغ چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده‌شده است.
 
در فروردين‌ماه سال جاري در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به‌كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان به ترتيب به استان‌هاي آذربايجان غربي با ۳۵.۶ درصد، سمنان با ۳۳ درصد و هرمزگان با سهم ۳۱.۹ درصدي بوده است.
 
در اين ميان استان‌هاي بوشـهر با سهم ۱۱.۸ درصدي، كرمانشاه با ۱۱.۹ درصد و زنجان با سهم ۱۴.۱ درصدي كمترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به‌كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
بررسي‌ها حاكي از آن است كه در فروردين‌ماه سال جاري دركل كشور بالغ‌بر ۰.۹ ميليون فقره چك به ارزش حدود ٨٣ هـزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده‌شده اسـت.
 
اين نكته حائز اهميت است كه در كـل كشـور از نظر تعداد ۹۶.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹ درصد از كل چك‌هاي برگشـتي بـه دلايـل كسـري يـا فقدان موجودي بوده است.
 
لازم به ذكر است كه در ماه موردبررسي در استان تهران بالغ‌بر ٣٠١ هزار فقره چك به ارزش حدود ٤٤ هـزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده‌شده است و اين استان از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از كل چك‌هاي برگشـتي بـه دلايـل كسـري يـا فقدان موجودي را به خود اختصاص داده است.
 
در ماه موردبررسي در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسـبت ارزش چك‌هاي برگشـتي بـه دلايل كسري يا فقدان موجودي به‌كل ارزش چك‌هاي برگشتي، به ترتيب بـه استان‌هاي سمنان با ۹۸.۵ درصد، هرمزگان با ۹۸.۲ درصد و چهارمحال و بختياري با ۹۷.۸ درصد اختصاص‌يافته است و استان‌هاي آذربايجان غربي، قزوين و يزد كمترين نسـبت ارزش چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي به‌كل ارزش چك‌هاي برگشـتي را نصيب خودكرده‌اند.