پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : چرا فوتبال با فرهنگ ايراني گره ‌خورد؟
جمعه، 18 خرداد 1397 - 16:41 کد خبر:36775
دكتر عماد افروغ

ورزش، حتي ورزش‌هاي به ظاهر انفرادي، اساساً يك پديده اجتماعي است، اما ويژگي اجتماعي و جمع‌گرايي در فوتبال در مقايسه با ساير ورزش‌هاي جمعي، وجه غالب‌تري دارد؛ به اين معنا كه در فوتبال علاوه بر تكنيك فردي و تاكتيك جمعي كه از اهميت بيشتري نسبت به مهارت‌هاي فردي برخوردار است، مقبوليت و جايگاه اجتماعي و عمومي آن به مراتب پررنگ‌تر از ساير ورزش‌هاي جمعي است. از اين رو، به‌دليل وجه فراگير اجتماعي دروني و بيروني‌اش به مفاهيمي همچون هويت، غيرت، هميت و همبستگي گره خورده است.
 
فوتباليست‌هاي ما بايد بدانند كه حسب وجه جمعي بازي فوتبال، اولاً يك «كل» به حساب مي‌آيند و نه جمع جبري اجزا يا يازده بازيكن منفرد و ثانياً به اعتبار وجه اجتماعي فرافوتبال خود و حسب انتظارات اجتماعي و بويژه ايراني بودن خود، كه با اخلاق و هويت جمع‌گرايانه تعريف مي‌شود، فراموش نكنند كه يك ايراني‌اند و شايسته و بايسته است كه پرچمداران خوبي براي معرفي هويت اخلاقي و جوانمردانه ايراني باشند. ايرانيان اساساً قومي كل‌گرا و جمع‌گرا هستند و از اين‌رو است كه بر ايراني بودن تأكيد دارم.
 
واقعيت اين است كه ايرانيان سه مرحله «من بودگي»، «ديگر بودگي» و «يكي بودگي» را از سرگذرانده‌اند. برخي بر اين باورند كه در فرهنگ ايراني سطحي از «يكي بودگي» نهفته است. شاهد اين مدعا، ميل زياد ما به موسيقي سنتي، استفاده از واژه «ما» به جاي «من» در محاور‌ه‌هاي خودماني، همچنين استفاده از واژه «مردم» است. بر اين اساس، فوتبال با توجه به ماهيت كل‌گرايانه خود و ضرورت «يكي بودگي» در آن، با فرهنگ ايراني بخوبي گره مي‌خورد كه بايد اين «يكي بودگي» فرهنگي نيز در فوتبال به منصه ظهور برسد.
 
شرقي‌ها به دو اعتبار، فوتباليست‌هايشان بايد جمع‌گرا باشند، هم به اعتبار تاريخ و هم به اعتبار بازي دسته جمعي‌شان. فوتبال مي‌تواند تجليگاه اين فرهنگ جمع‌گراي ناب باشد. از طرفي، در شرايطي كه جهان مدرن به سمت فردگرايي در حركت است، فوتبال بنا بر آن ماهيت جمع گرايي‌اش مي‌تواند تمرين خوبي براي رفتارهاي جمع‌گرايانه، همبستگي و روابط متقابل باشد.
 
اين مطلب نخستين بار در روزنامه ايران منتشر شده است.