پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : سفر علي لاريجاني به بندرعباس
شنبه، 31 شهریور 1397 - 12:49 کد خبر:38035

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس

استقبال از دكتر لاريجاني در فرودگاه بندرعباس