پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : رشوه عجيب يك معاون وزير براي فراز از بازنشستگي
سه شنبه، 17 مهر 1397 - 23:58 کد خبر:38192
نماينده مجلس گفت: يكي از معاونين وزرا 600 ميليون به يك صندوق تامين اجتماعي داده تا سوابق خدمتي اش را حذف كند ولي با پاك كردن يك صندوق درست شدني نيست و اينها قابل رديابي است.

به گزارش جنوب ايران، سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي نماينده مجلس عصر امروز در نشست بررسي دايره شمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه در موسسه مطالعات حقوق عمومي برگزار شد, با بيان اينكه در اصل ماده واحده ملاكمان دستگاه هاست، اظهار داشت: دستگاه هاي موضوع ماده5قانون مديريت خدمات كشوري است كه عنوان دستگاه ها را از موضوع ماده 5 برداشته ايم كه در آن راجع به موسسات عمومي دولتي است.
 
وي افزود: در قانون فهرست موسسات غير دولتي مصوبه سال78 نوشته كه شهرداري ها و شركت هاي تابعه آنان مادامي كه 50درصد سهام آن متعلق به شهرداري باشد جزو موسسات عمومي غير دولتي است.
 
بازنشسته
 
قاضي زاده هاشمي با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري دايره شمول فراگيري دارد گفت: بعضي خودخوانده مي گويند ما شامل نيستيم درصورتي كه اصل ماده واحده بسيار شمول پذير است.
 
اين نماينده مجلس در پاسخ به اينكه نمايندگان به نفع خود راي دادند با بيان اينكه نمايندگان مجلس به ضرر خود راي دادند گفت: اگر نماينده مجلس دور بعد راي نياورد نمي تواند معاون وزير استاندار يا سفير شود و فقط مي تواند سفير باشد.
 
وي در پاسخ به كساني ميگويند نه من به ازاي مسئوليتم حقوق نمي‌گيرم تصريح كرد: ما اينجا لفظ به كارگيري برديم. يعني حتي فرد افتخاري هم كار كند نمي تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با يك سوم زمان اداري و يك سوم حقوق باشد و حالت قرار دادي پيدا مي كند و حق امضاي اداري و مالي هم ندارد.
 
وي با بيان اينكه متاسفانه خيلي دنبال راه هاي دور زدن يا فرار از اجراي قانون هستند و ما روزانه شاهد راه هاي نويني براي خلاص شدن از قانون هستيم ولي دستگاه هاي اجرايي و مجلس بر اجراي آن نظارت دقيق خواهد كرد.
 
اين نماينده مجلس به راه هاي دور زدن اين قانون اشاره كرده و گفت: افزايش درصد جانبازي مطرح بود كه جلسات كميسيون پزشكي بنياد شهيد براي چند ماهي به تعويق افتاده است كه اين اقدام جاي تشكر از دولت دارد.
 
قاضي زاده هاشمي ضمن اشاره به اينكه يكي ديگر از شيوه ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگي در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگي در دستگاه ها متفاوت است و يكي از شيوه ها اين است كه حق و حقوق بازنشستگي خود را برمي گردانند تا سنوات خدمتي خود را افزايش دهند كه تمامي اينها قابل شناسايي و رديابي هست.
 
وي ادامه داد: يكي از معاونين وزرا 600 ميليون به يك صندوق تامين اجتماعي داده تا سوابق خدمتي اش را حذف كند ولي با پاك كردن يك صندوق درست شدني نيست و اينها قابل رديابي است.
 
قاضي زاده هاشمي با تاكيد بر مبادرت همه دستگاه ها براي عمل به قانون بازنشستگي تصريح كرد: شوراي نگهبان يكي از پيشگامان اجرا هست و در بدنه نيروهاي اداري خود براي اجراي اين قانون گام برمي‌دارد و مطمئن هستم اين رويكرد روبه جلوي شوراي نگهبان براي همه دستگاه هاست.
 
وي در پاسخ به سوالي پيرامون افرادي كه خود را بازنشسته نمي‌كنند اظهار داشت: طبق قانون براي مشاغل حساس سن بازنشستگي 65 سال و براي مشاغل عادي 60 سال است ولي قانون خدمات كشوري نيز در آستانه اصلاح است. / فارس