پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : حقوق كارمندان سال ۹۸ چقدر افزايش مي‌يابد؟ +جدول
سه شنبه، 14 اسفند 1397 - 14:28 کد خبر:39549
ميزان افزايش حقوق كارمندان براي سال آينده براساس افزايش ۴۰۰ هزار توماني و با توجه به افزايش «تا ۱۰ درصدي» مشخص شد. ليست دقيق ميزان افزايش حقوق كارمندان نيز منتشر شده است.


به گزارش جنوب ايران، نمايندگان مجلس در آخرين روز رسيدگي به لايحه بودجه سال ۹۸ در قالب بند الحاقي به تبصره ۱۲ لايحه حقوق كارمندان دولت را بيش از آن چيزي كه دولت پيشنهاد داده بود به تصويب رساندند.
 

مجلس در قالب بند الحاقي به تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۹۸ مصوب كرد:

الف- حقوق همه كارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزايش يابد.
ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه كارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزايش يابد.

اين محاسبه با فرض ثابت بودن ضريب افزايش ۱۰ درصد براي همه گروه‌ها (جزئيات آن بايد توسط دولت مشخص شود) و همچنين تاييد شوراي نگهبان، ميزان افزايش حقوق سال آينده و نيز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.

در اين شيوه افزايش «۴۰۰ هزار توماني» براي همه گروه‌ها ثابت بوده، اما افزايش ضريب «تا ۱۰» درصد متغيير خواهد بود به طوري كه با مدل پلكاني هر چه حقوق بيشتر باشد اين ضريب كاهش خواهد يافت.

محاسبه حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير بر اساس بند پيشنهادي- ارقام به ريال
حداكثر حقوق  افزايش در سال 1398 ميزان افزايش به نسبت سال 1397 درصد تغييرات نسبت سال 1397
افزايش ثابت  افزايش ضريب 
15.000.000 4.000.000 %10 5.500.000 36.6
20.000.000 4.000.000 %10 6.000.000 30
25.000.000 4.000.000 %10 6.500.000 26
30.000.000 4.000.000 %10 7.000.000 23.3
35.000.000 4.000.000 %10 7.500.000 21.4
40.000.000 4.000.000 %10 8.000.000 20
45.000.000 4.000.000 %10 8.500.000 18.8
50.000.000 4.000.000 %10 9.000.000 18
60.000.000 4.000.000 %10 10.000.000 16.6
70.000.000 4.000.000 %10 11.000.000 15.7
80.000.000 4.000.000 %10 12.000.000 15
90.000.000 4.000.000 %10 13.000.000 14.4
100.000.000 4.000.000 %10 14.000.000 14