پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آيا بازديد همان مديريت است؟
سه شنبه، 6 فروردین 1398 - 00:17 کد خبر:39645
علي آشام


داستان از آنجا آغاز مي شود كه جناب مدير در روز اول شروع مديريت يك سازمان ، اقدام به ورود به اتاق هاي كاركنان مي نمايد و ضمن آشنايي با كاركنان ، فراميني صادر مي كند و تهديدهايي را چاشني فرامين مي نمايد تا نشان دهد در كار خود جدي است و اهمال كاري را نمي پذيرد. اما آنچه كه اتفاق مي افتد تخريب ذهنيت كاركنان نسبت به خود است . اينكه مدير بپندارد كه كاركنان همچون ماشين هستند و ماشين ها موظف به انجام وظايف هستند و از شروع تا پايان كار بايستي صرفا وظايف از قبل تعيين شده را انجام دهند و قصور در كار غير قابل پذيرش و باعث تنبيهات مختلف است نمي تواند منتج به بهره وري شود. اساسا نگاه مكانيكي به انسان نتوانسته باعث ايجاد و افزايش راندمان و بهره وري كار شود. 
آيا مدير مي تواند بجاي بازديدهاي زياد برنامه ريزي شده يا سرزده، به اعمال مديريت صحيح از طريق جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها و كسب اطلاعات لازم و اتخاذ تصميمات كيفي بپردازد؟


آيا بازديد هاي پي در پي مي تواند منجر به كسب اطلاعات لازم و كافي براي اتخاذ تصميم شود؟

آيا بازديدهاي گاه و بيگاه مي تواند مديران زير مجموعه را نسبت به اعمال مديريت صحيح ، حساس نمايد؟
 
چند روزي است برخي مديران شهري آنچنان مكرر اقدام به بازديد از زيرمجموعه خود و خيابانها و پاركها و سطح شهر مي كنند كه بنظر مي رسد اين روش تبديل به تنها شيوه مديريتي شان شده است. حال كه گشت و گذار در سطح شهر و اداره ها تبديل به روش مديريتي فعال در اين شهر شده است پيشنهاداتي ارائه مي شود به اميد اينكه موثر افتد.


پيشنهاد اول اين است كه حتما چك ليست مديريتي آماده كنيد و همراه خود داشته باشيد تا بتوانيد همزمان با بازديد و گشت و گذار ، داده هاي لازم را اخذ و در آن چك ليست لحاظ كرده تا قابليت مقايسه با داده هاي گذشته براي شما ايجاد شود .

پيشنهاد دوم اين است كه بازديدها را در فازهاي مختلف انجام دهيد. به عنوان مثال در فاز اول مسئول روابط عمومي يا هر مسئول ديگري جهت بازديد اقدام نمايد، داده هاي بازديد اول در چك ليست آورده شود. در فاز دوم مسئول بالادست مثلا معاون مدير اقدام به بازديد نمايد و داده ها در چك ليست آورده و با داده هاي فاز قبل مقايسه شود. در فاز سوم شخص مدير ارشد نسبت به بازديد اقدام نمايد . حسن اينكار اين است كه در فاز سوم مدير ارشد داده هاي دو فاز پيشين را بررسي و تصميماتي اتخاذ مي كند و در بازديد خود از زير مجموعه مي تواند آن تصميمات را جهت اقدام ابلاغ نمايد.
پيشنهاد سوم اين است كه مديران در بازديدهاي خود راهكارهاي مختلفي براي موفقيت افراد زير مجموعه خويش ارائه دهند و نسبت به افزايش انگيزه آنان اقدام نمايند و نيز از داده هاي بدست آمده در فازهاي سه گانه براي تنبيه و تشويق مديران زيرمجموعه و ارتقاء يا عدم ارتقاء آنان استفاده كنند.
 
در انتها يادمان باشد بازديد كردن بخش بسيار كوچكي از مديريت است. اميدوارم مديران ايران عزيز بتوانند از طريق كسب دانش مديريت ، تصميمات كاراتر و موثرتري اتخاذ نمايند.
 
علي آشام
عضو هيات علمي دانشگاه