پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : چرا ممنوعيت نمايندگي بيش از ۳ دوره متوالي، خلاف قانون اساسي است؟
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398 - 00:12 کد خبر:39892
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات در حالي به تصويب مجلس رسيد كه عده‌اي آن را گامي رو به جلو و پيشرفتي قابل تامل در قانون انتخابات كشور دانسته اما گروهي ديگر اصلاح قانون مذكور را غيركارشناسانه خوانده و بر اين باورند كه ...

به گزارش جنوب ايران نيوز، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات در حالي به تصويب مجلس رسيد كه عده‌اي آن را گامي رو به جلو و پيشرفتي قابل تامل در قانون انتخابات كشور دانسته اما گروهي ديگر اصلاح قانون مذكور را غيركارشناسانه خوانده و بر اين باورند كه در صورت تاييد نهايي مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و اجرايي شدنش، آسيب‌هايي را متوجه نظام پارلماني كشور خواهد كرد.
 
 
مصوبه ممنوعيت نمايندگي مجلس بيش از سه دوره متوالي در جريان اصلاح موادي از قانون انتخابات را شايد بتوان يكي از بحث برانگيزترين مواد اين مصوبه دانست، مصوبه‌اي كه به اعتقاد صاحب نظران حوزه حقوق خلاف قانون اساسي است زيرا قانون اساسي اجازه محدوديت انتخاب مردم در زمينه انتخاب نمايندگان مجلس را نداده است، با اين حال موافقان، مصوبه مجلس را فرصتي براي گردش نخبگان و مهيا شدن فضا براي حضور نيروهاي كارآمدتر مي‌دانند. البته اين ديدگاه هم مورد نقد هست چرا كه مخالفان مي گويند ممنوعيت نمايندگي بيش از سه دوره متوالي، مجلس را از وجود نيروهاي با تجربه در حوزه قانونگذاري محروم مي كند.
 
سيدمحمد هاشمي درباره ابهامات وارده به اين ماده از اصلاح قانون انتخابات به خبرآنلاين گفت: آنچه كه مسلم است اينكه اگرچه قانون اساسي درباره برخي مقامات از جمله رئيس‌جمهور نامزد شدن را به دو دوره محدود كرده اما براي نمايندگي مجلس در قانون اساسي قيد زماني نيامده است.
 
 به عبارتي در قانون اساسي براي نمايندگي مجلس هيچ محدوديتي پيش‌بيني نشده بر همين اساس به نظر مي رسد اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.
 
استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي  تاكيد كرد: در قانون اساسي دوره ۴ ساله براي فعاليت هر دوره نمايندگي آمده اما اينكه نمايندگي مجلس به چند دوره محدود شود پيش بيني نشده بنابراين به نظر مي‌رسد اين موضوع خلاف قانون اساسي است.