پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : روش‌هاي دور زدن قانون توسط پزشكان براي فرار از استفاده از "كارتخوان"
شنبه، 26 مرداد 1398 - 08:02 کد خبر:40558
با در نظر گرفتن بروكراسي اداري، مرجعيت صنف پزشكان در ثبت و رسيدگي به شكايات و درآمد بالاي اين قشر، دو درصد جريمه مي‌تواند باعث استفاده اين صنف از دستگاه كارتخوان شود؟

به گزارش جنوب ايران نيوز، فرار مالياتي پزشكان در سال به 6700 هزار ميليارد تومان رسيده است!
 
چرا با وجود گذشت 4 ماه از تصويب قانون با متخلفان صنف پزشكي برخوردي انجام نمي‌شود؟! چرا نهادهاي نظارتي از جمله سازمان امور مالياتي از اطلاعات بيمارستانها و بيمه‌هاي درماني جهت اطلاع از فرار مالياتي پزشكان استفاده نمي‌كنند؟!
 
با در نظر گرفتن بروكراسي اداري، مرجعيت صنف پزشكان در ثبت و رسيدگي به شكايات و درآمد بالاي اين قشر، دو درصد جريمه مي‌تواند باعث استفاده اين صنف از دستگاه كارتخوان شود؟
 
چرا براي روش‌هاي دور زدن قانون توسط پزشكان، از جمله استفاده از كارتخوان معيوب، دو دستگاه كارتخوان و بيشتر به نام ديگران در مطب و ... مجازاتي در نظر گرفته نشده است؟! در صورت عدم استفاده پزشك يا بيمارستاني از كارتخوان، بيماران تخلف را چگونه و به كدام نهاد گزارش كنند؟