پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : يادداشت رضا برومند درباره راهبرد اميد در توسعه استان هرمزگان
یکشنبه، 27 مرداد 1398 - 18:44 کد خبر:40572
در شرايطي كه بواسطه موقعيت سخت اقتصادي ناشي از تحريم ها؛ بسياري از مديران در شرايط انفعال و نيمه انفعال قرار دارند، دكتر همتي استاندار هرمزگان بدون تاثير پذيري از شرائط و واقعيت هاي موجود، به ترسيم چشم اندازهايي از توسعه هرمزگان مي پردازد كه...

به گزارش جنوب ايران نيوز، رضا برومند مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري هرمزگان در يادداشتي با عنوان "همتي و جسارت اميد" آورده است: 
 
در شرايطي كه بواسطه موقعيت سخت اقتصادي ناشي از تحريم ها؛ بسياري از مديران در شرايط انفعال و نيمه انفعال قرار دارند، دكتر همتي استاندار هرمزگان بدون تاثير پذيري از شرائط و واقعيت هاي موجود، به ترسيم چشم اندازهايي از توسعه هرمزگان مي پردازد كه در شرايط ايده آل اقتصادي و اجتماعي كمتر مدير اجرايي آن ها را بر زبان مي آورد.
 
 
اين رويكرد موجب گشته است كه بخش هاي مختلف جامعه و فعالان حوزه هاي مختلف و بخصوص سرمايه گذاران بزرگ و كوچك، نگاه ها را متوجه استان هرمزگان و چشم اندازهايي نمايند كه دكتر همتي براي هرمزگان و آنان ترسيم مي نمايد.
 
رويكردي كه دكتر همتي در شرايط موجود انتخاب نموده ، راهبردي اساسي است كه بسياري از مديران موفق در دنيا در شرايط سخت و دشوار كه نااميدي نسبت به بهبود وضعيت موجود مهمترين مشخصه آن است ، بكار بسته اند و شرايط موجود را در وضعيت مطلوب و خلق فرصت هاي جديد قرار داده اند.
 
"جسارت اميد" مناسب ترين واژه اي است كه مي توان بر اين راهبرد بكار برد.
 
راهبردي كه بجاي تمركز بر چالش هاي اقتصادي و اجتماعي و قرار گرفتن در وضعيت بيم و اميد، بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي پيدا و پنهاني متمركز شده است كه در شرايط عادي و ايده آل كمتر فرصت بروز و ظهور داشته اند.
 
راهبرد جسارت اميد و بكارگيري آن توسط بالاترين مقام اجرايي استان فرصت مناسبي را پيش روي بخش هاي مختلف جامعه و بخصوص نخبگان دانشگاهي و جوانان خلاق و  كارآفرين قرار داده است كه در شرايط ريسك اقتصادي كه بسياري از فعالان كهنه كار اقتصادي در وضعيت انتظار و انفعال قرار گرفته اند، ميدان دار عرصه اقتصادي و اجتماعي بوده و ايده هاي خلاقانه خود را به عمل تبديل نمايند.
 
 اين راهبرد موثر توانسته است بخوبي فضاي استان را به فضايي توسعه اي و رو به جلو تبديل نمايد و فعالان اقتصادي و اجتماعي را متوجه ظرفيت هاي پيدا و پنهان خود و استان نموده و نگاه ها را به چشم اندازها و افق هاي زيبا و اميد بخش توسعه استان متوجه نمايد، گاها موضوعات كوچك و پيش افتاده اي نيز وجود دارند كه بي توجهي به آن ها مي تواند مانند سنگ ريزه هايي سفت و تيز، چرخش چرخ هاي توسعه استان را با مشكل مواجه سازند‌.
 
آن چه كه در شرايط خاص استان هرمزگان و فضاي توام با اميد براي بخش هاي مختلف استان فراهم شده است مي تواند به *خلق فرصت هاي جديد و اثربخشي تبديل شود كه توسعه هدفمند، متعادل، متوازن، عدالت محور  و مبتني بر برنامه را در پي داشته باشد‌، مشروط بر اينكه اين رويكرد با حمايت تمام اركان حاكميت و نخبگان و اصحاب رسانه و فعالان شبكه هاي اجتماعي ، تمام ابعاد، عوامل و مولفه هاي موثر بر آن و بخصوص منابع انساني و متغيرهاي مرتبط با آن ها مورد توجه مستمر و هدفمند قرار گيرد.