پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : افتتاح بزرگترين معدن سنگ آهن هرمزگان در رضوان بندرعباس
سه شنبه، 29 مرداد 1398 - 00:23 کد خبر:40589

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد

بزرگترين معدن سنگ آهن رضوان هرمزگان به بهره برداري رسيد